Gwarancja i serwis

Gwarancja obejmuje

Udostępniamy Państwu do pobrania w formacie PDF:

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem z naszym oknem prosimy swoje uwagi kierować do działu reklamacje :Marcin Mołdoch tel. 506-054-753 e-mail.: marcin.moldoch@skyfens.pl lub reklamacje@skyfens.pl

INSTRUKCJA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

I. Aby złożyć reklamację należy:

  • wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji, a następnie przesłać go drogą mailową lub w formie listu poleconego do firmy Skyfens Sp. z o.o.
  • przesłać dokument potwierdzający zakup przez klienta ostatecznego lub wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną.
  • przesłać dokumentację fotograficzną lub filmową potwierdzającą zgłoszoną usterkę.

W przypadku widocznego uszkodzenia produktu lub wystąpienia częściowych braków produktu podczas transportu od Skyfens do Kupującego, jednym z warunków zgłoszenia reklamacji jest sporządzenie w chwili doręczenia przesyłki “Protokołu szkody” w obecności kierowcy. Protokół szkody powinien zostać podpisany przez Kupującego oraz przedstawiciela firmy doręczającej produkt.

Zastrzeżenia dotyczące braków lub uszkodzeń niewidocznych w chwili dostawy powinny zostać zgłoszone do Producenta przed upływem 5 dni od daty odbioru.

II. Formularz zgłoszenia reklamacji należy dokładnie wypełnić. Reklamacje zgłoszone bez tego formularza oraz bez dokumentu potwierdzającego zakup nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

III. Objaśnienie formularza zgłoszenia reklamacji.

1) Dane sprzedawcy:

Dealer zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania podstawowych danych, które są niezbędne w celu dalszego postępowania reklamacyjnego. Wymagane jest m.in. podanie: nazwy firmy, numeru dealera, numeru zamówienia do którego składana jest reklamacja, a także numeru faktury i daty zakupu towaru w firmie Skyfens Sp. z o.o.

2) Dane użytkownika reklamowanego produktu.

Dealer lub klient ostateczny zobowiązany jest do podania danych osoby użytkującej dany produkt, w tym adres, gdzie zamontowany jest produkt oraz telefonu do kontaktu.

3) Zgłaszam reklamację na zakupiony towar.

W punkcie tym należy opisać reklamowany towar, jego nazwę, typ, wymiary, kolor i ilość.

4) Przedmiot reklamacji.

W opisie reklamacji należy opisać co jest powodem reklamacji, podać kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady oraz dokładnie opisać uszkodzenie. Dodatkowo należy naszkicować reklamacyjne okno i zaznaczyć gdzie znajduje się usterka.

5) Montaż okien przeprowadzony przez.

W punkcie tym należy zaznaczyć krzyżykiem przez kogo został przeprowadzony montaż reklamowanego produktu. Czy został wykonany przez Dealera / Sprzedawcę, czy klienta ostatecznego. Dodatkowo Dealer / Sprzedawca powinien umieścić pieczątkę.

IV. Na zgłoszeniu reklamacji muszą być podane wszystkie stwierdzone wady, które dotyczą reklamacji. W przypadku wyjazdu serwisanta będą usuwane tylko wady zgłoszone na przesłanej reklamacji.

V. Towar niezgodny z zamówieniem czy też wadliwy nie może być zamontowany.

VI. W przypadku wymiany towaru na nowy wolny od wad Producent zastrzega sobie prawo odbioru reklamowanego towaru.

VII. Informacja zwrotna dotycząca statusu reklamacji, a także sposobu w jaki reklamacja zostanie usunięta zostanie przekazana drogą mailową lub telefonicznie do 14 dni od daty zarejestrowania.

VIII. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej.