Záruka a servis

Záruka sa vzťahuje na

Poskytujeme Vám na stiahnutie vo formáte PDF:

Pokiaľ máte s naším oknom akýkoľvek problém, zašlite svoje pripomienky oddeleniu reklamácií:

Marcin Mołdoch
tel. 506-054-753

e-mail.: marcin.moldoch@skyfens.pl alebo reklamacje@skyfens.pl

POKYN PRE OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

I. Za účelom oznámenia reklamácie:

  • vyplňte reklamačný formulár a následne ho zašlite e-mailom alebo formou doporučeného listu spoločnosti Skyfens Sp. z o.o.
  • zašlite doklad potvrdzujúci nákup koncovým zákazníkom alebo vyplnený a podpísaný záručný list.
  • zašlite fotografickú alebo filmovú dokumentáciu potvrdzujúcu nahlásenú vadu.

V prípade viditeľného poškodenia produktu alebo výskytu čiastkových vád produktu počas prepravy zo Skyfens ku Kupujúcemu je jednou z podmienok pre uplatnenie reklamácie spísanie „Škodného protokolu“ pri odovzdaní za prítomnosti dodávateľa. Škodný protokol musí byť podpísaný Kupujúcim a zástupcom spoločnosti dodávajúcej produkt.

Výhrady týkajúce sa nedostatkov alebo poškodenia, ktoré nie sú viditeľné v čase dodávky, by mali byť oznámené Výrobcovi do 5 dní od dátumu prijatia.

II. Reklamačný formulár je potrebné starostlivo vyplniť. Reklamácie podané bez tohto formulára a bez dokladu potvrdzujúceho nákup nebudú registrované a posúdené.

III. Vysvetlenie reklamačného formulára.

1) Údaje o predajcovi:

Dealer podávajúci reklamáciu je povinný uviesť základné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší postup vybavovania reklamácie. Je nutné uviesť názov firmy, číslo dílera a číslo objednávky, na ktorú je podaná reklamácia, a taktiež číslo faktúry a dátum nákupu tovaru vo firme Skyfens Sp. z o.o.

2) Údaje užívateľa reklamovaného produktu.

Dealer alebo konečný zákazník je povinný poskytnúť údaje o osobe užívajúcej produkt, vrátane adresy, kde je produkt inštalovaný a kontaktného telefónneho čísla.

3) Predkladám reklamáciu zakúpeného tovaru.

V tomto bode by mal byť popísaný reklamovaný tovar, jeho názov, druh, rozmery, farba a množstvo.

4) Predmet reklamácie.

Popis reklamácie by mal popisovať, čo je dôvodom reklamácie, uvádzať kedy a za akých okolností boli vady zistené, a podrobne popísať poškodenie. Ďalej je nutné načrtnúť reklamované okno a označiť miesto, kde sa nachádza vada.

5) Montáž okien bola vykonaná

V tomto bode prosím označte krížikom, kto vykonal montáž reklamovaného produktu. Bola vykonaná Dealerom / Predajcom alebo koncovým zákazníkom. Dealer/Predajca by navyše mal umiestniť pečiatku.

IV. Reklamácia musí obsahovať všetky zistené vady, ktoré sa na reklamáciu vzťahujú. V prípade výjazdu servisného technika budú odstránené iba vady uvedené v reklamácii.

V. Tovar, ktorý nie je v súlade s objednávkou alebo je chybný, nesmie byť namontovaný.

VI. V prípade výmeny tovaru za nový, bez závad, si výrobca vyhradzuje právo reklamovaný tovar odobrať.

VII. Spätná informácia ohľadom stavu reklamácie a spôsobu, akým bude reklamácia odstránená, bude poskytnutá e-mailom alebo telefonicky do 14 dní od dátumu registrácie.

VIII. Podrobné záručné podmienky sú súčasťou Záručného listu.