Záruka a servis

Záruka sa vzťahuje na

  • skla 15 rokov
  • PVC prvky, kovania, konštrukčné, montážne a výrobné chyby 10 rokov
  • tesniace príruby a tesnenie 5 rokov

Poskytujeme Vám na stiahnutie vo formáte PDF:

Ak máte s naším oknom akýkoľvek problém, pošlite svoje pripomienky oddeleniu reklamácií:

Marcin Mołdoch
tel. 506-054-753

e-mail.: marcin.moldoch@skyfens.pl

POKYN PRE OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

I. Ak chcete podať reklamáciu, vyplňte reklamačný formulár a následne ho odošlite e-mailom, faxom alebo poštou spoločnosti Skyfens Sp. z o.o. K reklamačnému formuláru musí byť navyše priložená faktúra za predaj okien koncovému zákazníkovi. Ak je dôvodom reklamácie neúplnosť tovaru – chýbajúce súčiastky v dodávke, k reklamácii musí byť priloženú kópiu dodacieho listu popisujúci nedostatky a potvrdený podpisom vodiča. Zjavné chyby by mali byť nahlásené v deň dodania, najneskôr však do 3 dní od dátumu prevzatia produktu.

II. Reklamačný formulár by mal byť starostlivo vyplnený. Reklamácie podané bez formulára alebo bez predajnej faktúry alebo nesprávne vyplnené nebudú zaregistrované a posúdené.

III. Vysvetlenie reklamačného formulára.

1) Údaje ohlasujúcej osoby: Predajca podávajúc reklamáciu je povinný uviesť základné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší postup vybavovania reklamácie. Je nutné uviesť názov firmy, číslo obchodného partnera a číslo objednávky, na ktorú je podaná reklamácia, a tiež číslo faktúry a dátum nákupu tovaru vo firme Skyfens Sp. z o.o. (predtým DOBROPLAST)

2) Údaje o užívateľovi reklamovaného produktu: Predajca je povinný uviesť údaje o osobe využívajúce dané okna

3) Podávam reklamáciu na zakúpený tovar: Tento bod by mal opísať reklamovaný tovar, jeho názov, rozmery, systém a farbu

4) Predmet reklamácie: Popis reklamácie by mal opísať, čo je dôvodom reklamácie, a tiež uviesť, kedy a za akých okolností boli chyby zistené, a podrobne opísať poškodenia. Ďalej je nutné načrtnúť reklamované okno a označiť miesto, kde sa nachádza vada.

5) Montáž okien vykonaná V tomto bode by ste mali označiť krížikom kto montoval reklamované okná Či montáž vykonal náš predajca alebo koncový zákazník sám, kupujúc iba samotné okná.

IV. K reklamácii by mali byť priložené fotografie zobrazujúce reklamované chyby okien. Výnimkou je netesnosť skiel, kde vykonávame overenie až po vrátení zásielky do továrne – pri predkladaní reklamácie nie je potrebné zasielať fotografie. Akákoľvek vada zasklenia alebo profilov iná ako netesnosť skiel musí byť však zdokumentovaná na fotografii. V PRÍPADE KLADNÉHO POSÚDENIA REKLAMÁCIE NETESNOSTI SKIEL JE PREDAJCA POVINNÝ SKLA VRÁTIŤ DO 2 MESIACOV OD DÁTUMU DODANIA.

V. reklamácii musia byť opísané všetky vady okien, ktoré reklamujete, v prípade výjazdu servisného technika budú odstránené iba chyby uvedené v reklamácii.

VI. Pri prehliadke a overovaní vád zasklenia sa riaďte Záručným listom a Zmluvou predajcu.

VII. Tovar, ktorý nie je v súlade s objednávkou alebo je chybný, nesmie byť namontovaný.

VIII. V prípade bezdôvodnej reklamácie budú ohlasujúcej osobe účtované náklady na servis.

IX. Reklamované predmety, ktoré boli vzhľadom k chybám vymenené, by mali byť vrátené do továrne za účelom overenia odôvodnenosti reklamácie. V prípade, že tovar nebude vrátený, budú predajcovi účtované náklady na daný predmet.

Spätná informácia o stave reklamácie a spôsobu, akým bude reklamácia odstránená, bude poskytnutá e-mailom alebo telefonicky do 14 dní od dátumu registrácie.